Privacy

Privacybeleid

Inclusief informatiemelding

Farnell (Nederland) BV (In deze verklaring ook wel aangeduid als‘Farnell, 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') maakt deel uit van een wereldwijde groep van bedrijven waarvan AVNET Inc. (gevestigd in de VS) de moedermaatschappij is. Wij vinden het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens belangrijk. Op deze website Farnell (Nederland) BV, Zonnebaan 9, 3542EA Utrecht, Nederland, 106237 verzamelt en slaat persoonsgegevens op in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing in aanvulling op ons gegevensbeschermingsbeleid en al onze algemene voorwaarden. Om een eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te waarborgen, verstrekken wij u de volgende informatie:

Welke persoonsgegevens worden verzameld en/of verwerkt door Farnell?

Afhankelijk van uw interactie met ons worden de volgende registratiegegevens verzameld en verwerkt:

 • Gebruikersnaam
 • Bedrijf
 • Afdeling
 • Aanhef, indien van toepassing titel
 • Naam en achternaam
 • Tel. nr., fax nr.
 • E-mailadres
 • Adres
 • IP-adres

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Farnell gebruikt de persoonsgegevens die wij van u hebben voor de volgende doeleinden:

 • Het loggen van toegang tot onze websites (IP-adres) voor statistische doeleinden, het optimaliseren, verbeteren en verder ontwikkelen van onze website, bijvoorbeeld door het analyseren van het gebruikersgedrag met betrekking tot gegevens en tijden en de hoeveelheid gegevens die op onze website worden opgevraagd.
 • Communicatie over producten, diensten en projecten, bijvoorbeeld door te reageren op vragen of verzoeken.
 • Het plannen, uitvoeren en beheren van de (contractuele) relatie door bijvoorbeeld het uitvoeren van transacties en bestellingen van producten of diensten, het verwerken van betalingen, het uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, facturerings- en inningsactiviteiten, het regelen van zendingen en leveringen, het faciliteren van reparaties en het verlenen van ondersteunende diensten.
 • Het maken van reclame voor soortgelijke of identieke producten en/of diensten als de reeds aangekochte producten of diensten, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt, en het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Het beheren en uitvoeren van klantenonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen.
 • Het onderhouden en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, het voorkomen en opsporen van fouten via de logbestanden, veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadaardige activiteiten.
 • Ervoor te zorgen dat wettelijke verplichtingen worden nageleefd (zoals verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens), verplichtingen inzake het toezicht op de naleving van voorschriften en beleidslijnen of industrienormen van Farnell; en
 • Het oplossen van geschillen, het afdwingen van onze contractuele overeenkomsten en het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken en te verwerken op grond van de uitvoering van een contractuele relatie of het legitieme belang van Farnell of derden. Indien toestemming uitdrukkelijk door u verstrekt wordt, kan deze toestemming ook een wettelijke basis voor Farnell vormen bij de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met uitwerking voor de toekomst.

Als de wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet meer beschikbaar is, mag Farnell uw persoonsgegevens alleen verder verwerken als er een andere wettelijke grond voor de verwerking bestaat.

Daarnaast maken we op onze websites gebruik van cookies. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons cookiebeleid.

Deelt Farnell uw persoonsgegevens met een derde partij of land?

Farnell mag uw persoonsgegevens overdragen aan andere Avnet- en Premier Farnell-bedrijven, maar alleen als en voor zover een dergelijke overdracht strikt noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden. De andere Avnet- en Premier Farnell-bedrijven handelen alleen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te handelen en om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Indien wettelijk toegestaan, mag Farnell persoonsgegevens doorgegeven aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevers of advocaten, indien dit wettelijk verplicht is of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

In verband met de werking van onze websites en de diensten die via onze websites worden aangeboden, werkt Farnell samen met dienstverleners (zogenaamde gegevensverwerkers), zoals hosting of IT-onderhoud, die alleen handelen in overeenstemming met de instructies van Farnell en contractueel verplicht zijn om te handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen.

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich mogelijk in landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte ("derde landen”) bevinden, waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving van uw eigen land biedt.

Voor zover bij dergelijke gegevensoverdrachten ontvangers in landen buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte ("derde landen") betrokken zijn, zullen wij ervoor zorgen dat de overdrachten plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming die de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte beperken en die vereisen dat passende waarborgen worden ingevoerd om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Dergelijke waarborgen kunnen ofwel een adequaatheidsbesluit zijn waarbij de Europese Unie heeft geoordeeld dat het land waar de ontvanger is gevestigd over adequate wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt, ofwel de uitvoering van EU-modelcontractuele clausules (ook bekend als EU-modelclausules) met de ontvanger, of de implementatie van bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, "BCR's") door de ontvanger, of een andere wettelijk toegestane oplossing beschikt.

Wanneer u gevraagd bent om u aan te melden voor de element14 Community Site, zal uw informatie met uw toestemming worden doorgegeven aan onze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groepsmaatschappij Premier Farnell Ltd. als exploitanten van die site, en zullen deze gegevens aan hen worden doorgegeven en zullen zij optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens voor het gebruik van uw informatie op die site in overeenstemming met hun privacybeleid.

Hoe lang zal Farnell uw persoonsgegevens opslaan?

Voor zover bij het verzamelen van de persoonsgegevens niet uitdrukkelijk anders is aangegeven, wissen wij uw persoonsgegevens indien het niet langer noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren in verband met de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn en voor zover de verwerking van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen voor de naleving van een wettelijke verplichting op grond van het toepasselijke recht (bijv. belasting- of handelsrecht).

Recht van toegang tot en rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens, beperking van de verwerking, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensportabiliteit

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geeft het recht:

 1. om van Farnell informatie te krijgen over de persoonsgegevens die Farnell bewaart en/of verwerkt en een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat,
 2. om van Farnell te verlangen onjuiste persoonsgegevens te rectificeren,
 3. om van Farnell te verlangen uw persoongegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van toepasselijke wettelijke verplichtingen,
 4. om van Farnell te verlangen de verwerking van uw persoongegevens te beperken,
 5. om de door u actief verstrekte persoonsgegevens aan een andere door u geselecteerde ontvanger over te dragen, en
 6. om, om redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Farnell of een derde partij.

Veiligheid

Farnell neemt redelijke en passende maatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's verbonden aan de Verwerking en de aard van de Persoonlijke Informatie. Een voorbeeld is het gebruik van SSL-technologie (encryptie, authenticatie, integriteit van berichten).

Wij raden u aan om u volledig uit te loggen en stappen te ondernemen om eventuele browsinggeschiedenis en cookies te verwijderen die kunnen worden opgeslagen om te voorkomen dat deze informatie door een onbevoegde gebruiker wordt gebruikt.

Koppelingen naar andere websites

Als er een koppeling wordt aangeboden die verbinding maakt met een website van een derde partij, is het als accommodatie voor de betreffende derde partij, eigenaar van de site, en zonder kosten. Sites gekoppeld naar en van deze site zijn niet noodzakelijkerwijs onder onze controle en we hebben te allen tijde geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of privacypraktijken van een dergelijke gekoppelde site of koppelingen of koppelingprogramma. Wij onderschrijven niet noodzakelijkerwijs bedrijven (of gerelateerde producten of diensten) waarmee of van waaruit deze site is gekoppeld. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden die aan deze site gekoppeld zijn, doet u dit volledig op eigen risico. Wij wijzen hierbij alle rechten op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten, patenten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden van de hand.

Van tijd tot tijd kunnen wij u de mogelijkheid bieden om via PayPal te handelen. Op dergelijke transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing, dat u kunt bekijken op www.paypal.com onder de link 'Privacy' aan de voet van hun webpagina.

Contact gegevensbescherming

Farnell’s Data Protection Team biedt ondersteuning bij vragen, opmerkingen, zorgen of klachten met betrekking tot de privacy van gegevens of in het geval dat een betrokkene gebruik wil maken van zijn rechten op het gebied van de privacy van gegevens zoals hierboven vermeld. Farnell’s Data Protection Team kan worden gecontacteerd via: DPO@farnell.com.

De functionaris voor gegevensbescherming van Farnell voor Nederland (Farnell GmbH) is Stefan Schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Farnell’s Data Protection Team zal alles in het werk stellen om alle verzoeken of klachten die onder zijn aandacht worden gebracht te behandelen. De betrokkene heeft het recht zich met verzoeken of klachten tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit te wenden. Een lijst van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.

Bij het browsen en het gebruik van onze website verzamelt, verwerkt en/of slaat Farnell persoonsgegevens op. Lees om een eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te waarborgen het gegevensbeschermingsbeleid met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt zien welke cookies wij aanbieden en hoe u uw eigen voorkeuren kunt instellen in ons cookiebeleid.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Beleid voor gegevensbescherming

Farnell - Beleid voor gegevensbescherming

I. Introductie

Farnell (Nederland) BV (in deze verklaring ook wel aangeduid als ‘Farnell', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') maakt deel uit van een wereldwijde groep van bedrijven waarvan AVNET Inc. (gevestigd in de VS) de moedermaatschappij is. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming worden nageleefd. Dit beleid inzake gegevensbescherming ("beleid") is gebaseerd op de beginselen en vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbeschermingg ("AVG"). Door middel van dit beleid willen wij u, de betrokkene, informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken en over uw rechten als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

II. Toepassingsgebied en aanvulling

Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven, afhankelijke groepsmaatschappijen, gelieerde bedrijven, kantoren en bedrijfsonderdelen van alle AVNET Inc. groepsmaatschappijen in de EMEA. Dit Beleid heeft betrekking op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens. Het beschrijft hoe Farnell persoonsgegevens die rechtstreeks van de gebruiker, klant, leverancier, zakenpartner of anders, of indirect uit andere bronnen zijn verkregen, verzamelt, gebruikt of deelt. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via elk communicatiekanaal of via elk middel, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail, bestandsoverdracht, het invoeren van persoonsgegevens in applicaties en tools, websites of mobiele apps, sociale media pagina's en platforms.

Dit beleid kan worden aangevuld met specifieke kennisgevingen en verklaringen inzake gegevensbescherming en privacy die betrekking hebben op specifieke vormen of doeleinden van gegevensverwerking. Geanonimiseerde gegevens (niet-persoonsgegevens), bijvoorbeeld voor statistische evaluaties of studies, vallen niet onder dit beleid.

In landen waar de gegevens van rechtspersonen in dezelfde mate beschermd zijn als persoonsgegevens, is dit beleid eveneens van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

III. Toepassing van nationale wetgeving

Hoewel de AVG in de hele EU van toepassing is, kunnen er in sommige landen wetten en voorschriften bestaan die verdere vereisten inzake gegevensbescherming specificeren, in het bijzonder voorwaarden voor wettige gegevensverwerking. Zo ja, dan moet per geval worden nagegaan of deze wetten kunnen prevaleren.

IV. Woordenlijst en definities

Een verklarende woordenlijst van gespecificeerde termen en definities zal worden opgenomen in Bijlage A bij dit beleid.

V. Persoonsgegevens die wij verwerken, doelen en rechtsgrondslag

In dit gedeelte van ons beleid wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis. De hoeveelheid persoonsgegevens die wij verwerken is afhankelijk van de context en omstandigheden van uw interactie met ons.

1. Behandeling van orders en nakoming van contractuele verplichtingen

Wanneer u bestellingen plaatst om goederen of diensten van ons te kopen, of wanneer u informatie over producten en diensten aanvraagt voordat u een bestelling plaatst, of wanneer u om ondersteuning vraagt met betrekking tot het product of de diensten die u hebt besteld, verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst te onderhandelen en uit te voeren en om aan alle contractuele verplichtingen te voldoen, en om onze rechten uit hoofde van de overeenkomst uit te oefenen. Dit omvat ook adviesdiensten in het kader van het contract indien dit verband houdt met het contractuele doel. Voorafgaand aan het sluiten van een contract kunnen persoonsgegevens verwerkt worden om offertes of inschrijvingen voor te bereiden of om te voldoen aan andere verzoeken van het vooruitzicht die betrekking hebben op het sluiten van een contract.

Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens (waaronder naam, titel, e-mail, telefoon, postadres, verzend- en factuuradres), bestel- en klantgegevens (waaronder bestelde en verstrekte goederen en diensten, instructies met betrekking tot de bestelling, zakelijke activiteiten en interesses van de klant en bestelgeschiedenis),financiële gegevens (waaronder factuurgegevens, gewenste betalingsopties, betalingstermijn, bankrekening en creditcardgegevens).

Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (contractuele noodzaak) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de behandeling van bestellingen en de nakoming van contractuele verplichtingen en de uitoefening van contractuele rechten. Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG (rechtmatige belangen) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op een beter begrip van de zakelijke activiteiten en belangen van de klant en de bestelgeschiedenis. Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG (wettelijke verplichting) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking en bewaring van persoonsgegevens met het oog op de naleving van de verplichtingen inzake het bijhouden van registers (met inbegrip van de commerciële boekhoudnormen en de fiscale en fiscale bewaarplicht).

2. Browsen of registreren op onze websites, sociale media pagina's of platforms

Wanneer u onze websites, sociale media pagina's of platforms doorbladert, kunnen wij cookies en andere traceertechnologieën gebruiken om vast te leggen en te begrijpen hoe u onze websites, sociale media pagina's en platforms gebruikt.

Niet al onze websites maken gebruik van cookies en trackingtechnologie die persoonsgegevens verzamelen. Afhankelijk van de gebruikte cookies en tracking technologieën verzamelen wij informatie over uw online browsing-gedrag op onze websites, sociale media pagina's of platform, inclusief informatie over hoe te reageren op advertenties en aanbiedingen. We kunnen ook informatie verzamelen over het apparaat dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, sociale media pagina's of platforms (met inbegrip van het model en besturingssysteem van het apparaat, het type browser, het IP-adres, de identificatiegegevens van mobiele apparaten).

Specifieke informatie met betrekking tot de cookies en trackingtechnologie die op onze respectievelijke websites, sociale media pagina's en platforms gebruikt worden, wordt verstrekt in ons cookiebeleid. Dit omvat informatie over hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen en hoe u kunt voorkomen dat uw browsing-gedrag wordt gevolgd.

Wanneer u zich registreert op een van onze websites, social media pagina's of platforms verwerken wij bovendien persoonsgegevens (inclusief naam, titel, e-mail, telefoon) en accountgegevens (inclusief gebruikersnaam, wachtwoord, login-/logogegevens), behalve wanneer registratie onder een alias of pseudoniem is toegestaan. Als u besluit deze informatie niet aan ons te verstrekken, is het mogelijk dat u zich helaas niet kunt registreren of gebruik kunt maken van een van onze diensten die een registratie vereisen.

Indien wij u vragen om toestemming te geven en in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens vormt artikel 6 (1) a) van de AVG (toestemming) de rechtsgrondslag voor informatieverwerking met betrekking tot online browsing-gedrag, indien het persoonsgegevens bevat. Voor specifieke andere bepalingen in de wetgeving met betrekking tot de verwerking van gegevens in een online context kan ook uw toestemming nodig zijn. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken die naar soort en aard uw rechten en vrijheden niet significant aantasten, vormt artikel 6 (1) f) van de AVG (legitieme belangen) de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw navigatie of registratie op onze websites, sociale media pagina's of platforms.

3. Communicatie, marketing, deelname aan promoties, evenementen en feedback

Wanneer u contact met ons opneemt voor een vraag of verzoek, verwerken wij uw persoonsgegevens (waaronder naam, titel, bedrijf of organisatie waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens), voor zover dit nodig is om uw vraag of verzoek te behandelen en te beantwoorden.

Wanneer u goederen of diensten van ons hebt gekocht, of als u ons hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in bepaalde goederen of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens (waaronder naam, titel, bedrijf of organisatie waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens) verwerken om contact met u op te nemen en u informatie te sturen over de goederen en diensten van onze of onze zakelijke partners, nieuwe technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke mogelijkheden.

Wanneer u deelneemt aan promoties of evenementen die door ons worden gehost of gesponsord, verwerken wij uw persoonsgegevens (waaronder naam, titel, bedrijf of organisatie waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens) om uw deelname aan de promotie of het evenement te beheren, om u informatie te verstrekken over de goederen en diensten van onze of onze zakelijke partners. Wij zullen ook uw persoonsgegevens verwerken om uw feedback te vragen over de promotie of het evenement, uw tevredenheid over de goederen of diensten en prestaties van ons of van onze zakenpartners. We kunnen u ook om bijdragen vragen voor het verbeteren van onze goederen en diensten en samenwerking met onze zakenpartners.

Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (contractuele noodzaak) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de communicatie met u en het beantwoorden van vragen of verzoeken, voor zover dit gebeurt in het kader van de voorbereiding of vergemakkelijking van de sluiting van een overeenkomst of om te antwoorden op vragen en verzoeken in verband met een overeenkomst. Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (rechtmatige belangen) vormt de rechtsgrondslag voor zover persoonsgegevens worden verwerkt voor de communicatie met u over andere zaken.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen en u informatie te sturen over goederen en diensten, nieuwe technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke mogelijkheden, vormt artikel 6 (1) a) van de AVG (toestemming) de rechtsgrondslag als wij u om toestemming vragen en instemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken die naar soort en aard uw rechten en vrijheden niet significant aantasten, vormt artikel 6 (1) f) van de AVG (legitieme belangen) de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en u informatie te sturen over onze soortgelijke goederen en diensten, nieuwe technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke mogelijkheden.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om uw deelname aan een promotie of evenement te beheren, of om u informatie te verstrekken over goederen en diensten van onze of onze zakenpartners, nieuwe technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke mogelijkheden, of om uw feedback of bijdragen te vragen, vormt artikel 6 (1) a) van de AVG (toestemming) de rechtsgrondslag wanneer wij u vragen om toestemming te geven en in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken die naar soort en aard uw rechten en vrijheden niet significant aantasten, vormt artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG (rechtmatige belangen) de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Wettelijke verplichtingen en naleving

Als wereldwijd opererend bedrijf zijn wij onderworpen aan diverse wetten en voorschriften die ons wettelijke verplichtingen opleggen. Sommige van deze wetten en voorschriften kunnen het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens vereisen (bijv. belastingwetgeving, handelswetten, handels- en exportvoorschriften, douanecodes, anti-witwaswetten). Wanneer dergelijke wettelijke verplichtingen gebaseerd zijn op de wet- en regelgeving van de EU of de EU-lidstaten, vormt artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer dergelijke wettelijke verplichtingen gebaseerd zijn op wetten en voorschriften van derde landen (niet-EU), kan de naleving van deze wettelijke verplichtingen een legitiem belang vertegenwoordigen. Zo ja, dan vormt artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit laatste geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de naleving van ons beleid, onze gedragscodes en onze regelgeving.

5. Werving en sollicitatie

Bij het werven van mensen verwerken wij de persoonsgegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt. De gegevensverwerking met het oog op de aanwerving en de uitvoering van de sollicitatieprocedure omvat over het algemeen persoonsgegevens (waaronder naam, titel, titel, e-mail, telefoon, postadres) en cv- en kwalificatiegegevens (waaronder afstuderen, universitair diploma, opleidingscertificaten, getuigschriften voor voortgezet onderwijs, referenties en vaardigheden). Na afronding van een sollicitatieprocedure kunnen wij persoonsgegevens van sollicitanten gedurende een bepaalde periode blijven verwerken (opslaan) waar nodig om ervoor te zorgen dat wij in het kader van het wervingsproces rechten kunnen uitoefenen of ons tegen vorderingen kunnen verdedigen.

Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (contractuele noodzaak) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op werving en de behandeling van sollicitaties is, voor zover in de context van de sollicitatieprocedure de verwerking noodzakelijk is om de sollicitaties te beoordelen, de sollicitanten te selecteren en een arbeidsovereenkomst uit te voeren, en om rechten uit te oefenen of zich tegen vorderingen te verdedigen.

Bij het solliciteren naar een functie bij Farnell via een carrièrewebsite, wervingsplatform of vacatureportaal, of bij het reageren op een vacature, moeten sollicitanten ook verwijzen naar meer specifieke privacyinformatie die beschikbaar kan worden gesteld op de carrièrewebsite, het wervingsplatform, het vacatureportaal of in de vacatureadvertentie.

VI. Persoonsgegevens van kinderen

De operaties van Farnell zijn gericht op business-to-business (B2B). Daarom vragen wij niet opzettelijk om persoonsgegevens van kinderen of sturen wij hen geen verzoeken om persoonsgegevens. Hoewel gebruikers van alle leeftijden door onze websites, social media pagina's of platforms kunnen navigeren, zijn ze alleen voor B2B-doeleinden en zijn ze niet gericht op kinderen. Als we na een melding door een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, constateren dat een kind jonger dan 16 jaar ongepast is geregistreerd op een van onze websites, sociale media pagina's of platforms, zullen we het account en de registratie annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze administratie verwijderen.

VII. Het delen van persoonsgevens met dienstverleners en derden

Niet elke verwerking van uw persoonsgegevens wordt door Farnell zelf uitgevoerd. Soms maken we gebruik van dienstverleners en leveranciers ("verwerkers") die namens ons en onder onze instructies persoonsgegevens voor ons verwerken. Dergelijke verwerkers kunnen externe bedrijven of filialen van Farnell (groepsmaatschappijen) zijn. Een dergelijke uitbesteding van gegevensverwerking volgt een due diligence- en monitoringprotocol van een dienstverlener/leverancier en wordt geregeld in een overeenkomst voor gegevensverwerking.

Voor zover wij gebruik maken van dienstverleners en leveranciers als verwerkers om persoonsgegevens namens ons te verwerken, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende categorieën ontvangers:

IT-dienstverleners, applicatiedienstverleners, internetdienstverleners, platform- en website-dienstverleners, dataverwijderingsbedrijven, marketingbureaus, marktonderzoeksbureaus, reclamepartners, order- en accountmanagementdienstverleners, betalingsdienstaanbieders, logistieke dienstverleners, klantendienstverleners.

Naast het delen van persoonsgegevens met dienstverleners en leveranciers kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, omdat er een wettelijke verplichting is om dit te doen, of omdat er een legitiem belang is om de naleving van beleid en regelgeving te waarborgen, of om zakelijke samenwerking te vergemakkelijken. In dergelijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende categorieën ontvangers:

Overheidsinstanties en administratieve organen, wetshandhavings- en fraudebestrijdingsinstanties, rechtbanken, advocaten, belastingconsulenten, accountants- en accountantskantoren, kredietinformatiebureaus, aanbieders van betaalkaarten en verzekeringen, fabrikanten en wederverkopers, detailhandelaren.

Als u onze websites, sociale media pagina's of platforms gebruikt en u ervoor kiest om uw sociale media accounts aan ons te koppelen` of als u bent ingelogd op uw sociale media account, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de exploitanten van deze sociale media pagina's en platforms.

Wanneer u gevraagd bent om u aan te melden voor de element14 Community Site, zal uw informatie met uw toestemming worden doorgegeven aan onze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groepsmaatschappij Premier Farnell Ltd. als exploitanten van die site en zullen deze gegevens aan hen worden doorgegeven en zullen zij optreden als gegevensbeheerders voor het gebruik van uw informatie op die site in overeenstemming met hun privacybeleid.

Als wij een bedrijf of activa verkopen of kopen of een deel van ons bedrijf overdragen aan een nieuwe eigenaar, zullen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa of een derde partij die onze activa verwerft of aan wie het bedrijf is overgedragen.

We kunnen informatie delen met gelieerde of niet-gelieerde derde partijen op anonieme, geaggregeerde basis. Hoewel deze informatie u niet persoonlijk identificeert en voor zover deze geen persoonsgegevens bevat, kunnen deze derden in sommige gevallen in staat zijn om deze geaggregeerde informatie te combineren met andere gegevens die zij over u hebben, of die zij van u hebben verzameld of van derden hebben ontvangen, op een manier die hen in staat stelt u persoonlijk te identificeren. Wanneer wij dergelijke gegevens met derden delen, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat zij passende voorzorgsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

VIII. Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het nastreven of verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. In de meeste gevallen worden persoonsgegevens echter voor meer dan één doeleinde verwerkt, bijvoorbeeld als de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van een aankoop, verwerken wij persoonsgegevens voor het overhandigen en uitvoeren van uw bestelling, het leveren van de goederen of diensten, facturering en betaling, en het achteraf verlenen van klantenservice. Als onderneming zijn we echter ook onderworpen aan verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens en dienen we de belasting- en commerciële wetgevingen na te leven die een veel langere bewaartermijn van bepaalde documenten en bestanden die persoonsgegevens kunnen bevatten, vereisen.

Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op het afhandelen van bestellingen en het nakomen van contractuele verplichtingen bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u een klanten- of zakenrelatie met ons heeft. Persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten of bestanden die onder de belastingwetgeving vallen, worden voor een periode van 10 jaar bewaard (tenzij wettelijke bepalingen of aanhangige rechtszaken of fiscale procedures een langere bewaartermijn vereisen), persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten of bestanden die onder de commerciële wetgeving vallen, worden voor een periode van 6 jaar bewaard (tenzij wettelijke bepalingen of aanhangige rechtszaken een langere bewaartermijn vereisen).

Als we persoonsgegevens verwerken om uw online browsing-gedrag te begrijpen, zullen we persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is om gebruikersstatistieken en analyserapporten op te stellen die gebruik maken van geaggregeerde gegevens (niet-persoonsgegevens). Specifieke informatie over hoe lang dergelijke persoonsgegevens bewaard worden, is opgenomen in ons Cookiebeleid.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor communicatie-, marketing-, promotie-, evenement- en feedbackdoeleinden, zullen wij de gegevens bewaren zolang wij de gegevens nodig hebben om met u te communiceren, of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben om u te voorzien van zakelijke, product- en service-informatie of marketing-, evenement- en promotiemateriaal, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op de naleving van wet- en regelgeving die wettelijke verplichtingen oplegt aan Farnell, bewaren wij persoonsgegevens zo lang als deze wet- en regelgeving dit vereist.

Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op werving en uitvoering van de sollicitatieprocedure, bewaren wij deze gegevens zo lang als nodig is om de sollicitaties te beoordelen, om sollicitanten te selecteren, om over een arbeidsovereenkomst te onderhandelen en deze uit te voeren, en om rechten uit te oefenen of zich tegen vorderingen te verdedigen in het kader van de sollicitatieprocedure. Indien een sollicitatie succesvol is, worden uw persoonsgegevens - voor zover nodig voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - bewaard zolang u bij Farnell in dienst bent en na beëindiging van uw dienstverband, zo lang als nodig is om aan de bewaarplicht te voldoen, of zo lang als toekomstige of aanhangige rechtszaken een langere bewaartermijn vereisen. Als uw aanvraag niet succesvol is, bewaren wij uw persoonsgegevens voor maximaal zes maanden om ons te beschermen tegen mogelijke vorderingen en rechtszaken.

Als uw sollicitatie niet succesvol was, maar u hebt ermee ingestemd dat wij uw persoonsgegevens voor toekomstige vacatures bewaren, dan bewaren wij uw persoonsgegevens voor maximaal twee jaar, tenzij anders vermeld op onze carrièrewebsites, wervingsplatforms of jobportals, of in een vacatureadvertentie.

IX. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Het kan soms nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan ontvangers in andere landen. Dit kan het geval zijn voor zover bepaalde informatie die persoonsgegevens kan bevatten moet worden gedeeld met ons moederbedrijf Avnet, Inc. in de VS, of in het kader van internationale samenwerking met onze zakenpartners, of wanneer bestellingen internationaal behandeld, beheerd en verzonden worden. Indien en voor zover wij gebruik maken van de diensten van verwerkers, kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen aan verwerkers in andere landen.

Voor zover bij dergelijke gegevensoverdrachten ontvangers in landen buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte ("derde landen") betrokken zijn, zullen wij ervoor zorgen dat de overdrachten plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming die de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte beperken en die vereisen dat passende waarborgen worden ingevoerd om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Dergelijke waarborgen kunnen ofwel een adequaatheidsbesluit zijn waarbij de Europese Unie heeft geoordeeld dat het land waar de ontvanger is gevestigd over adequate wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt, ofwel de uitvoering van EU-modelcontractuele clausules (ook bekend als EU-modelclausules) met de ontvanger, of de implementatie van bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, "BCR's") door de ontvanger, of een andere wettelijk toegestane oplossing beschikt.

Als u een specifieke zorg heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens bij de overdracht naar derde landen, kunt u een aanvraag indienen bij de Manager Gegevensbescherming via: DPO@farnell.com.

X. Beveiliging van persoonsgegevens en bescherming van betaalkaartgegevens

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige manipulatie, vernietiging of verlies, wijziging, en tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang door derden. Dergelijke beveiligingsmaatregelen omvatten authenticatietools, firewalls, monitoring van IT-systemen en -netwerken, pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de risico's en waarschijnlijkheid van optreden. Gezien de dynamische context van veiligheidsmaatregelen, de stand van de techniek, kwetsbaarheden, bedreigingen en risico's, kan absolute veiligheid echter niet worden gegarandeerd.

Wij kunnen uw betaalkaartgegevens opslaan, uitsluitend met het oog op het accepteren van betalingen voor bestellingen die u bij ons plaatst. Wij slaan deze gegevens ook op om toekomstige aankopen bij ons te bespoedigen. We beschermen alle kaartgegevens die we opslaan door alleen de laatste vier cijfers van het rekeningnummer te onthullen wanneer we u een orderbevestiging sturen. Wij houden fysieke, elektronische en procedurele controles in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van alle persoonlijk identificeerbare informatie die wij opslaan. We nemen onze veiligheidsverplichtingen zeer serieus en we vragen u ook om verstandige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat u uw accountgegevens, inclusief ID en wachtwoord, beschermt om te voorkomen dat ze op een ongeoorloofde manier worden gebruikt. Wij raden u aan om u volledig uit te loggen en stappen te ondernemen om eventuele browsinggeschiedenis en cookies te verwijderen die kunnen worden opgeslagen om te voorkomen dat deze informatie door een onbevoegde gebruiker wordt gebruikt.

Als u een specifieke zorg heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een aanvraag indienen bij de Manager Gegevensbescherming via: DPO@farnell.com.

XI. Marketingvoorkeuren

Zoals beschreven in sectie IV. 3. van dit beleid kunnen wij of uw toestemming of een gerecthvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te registreren (inclusief naam, titel, bedrijf of organisatie waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens) om uw deelname aan een promotie of evenement te beheren, of om u te voorzien van informatie over de goederen en diensten van onze of onze zakelijke partners, nieuwe technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke kansen. Voor deze doeleinden kunnen uw persoonsgegevens, in overeenstemming met eventuele voorkeuren, indien uitgedrukt, worden gebruikt om u product- en serviceinformatie en marketingberichten per e-mail, post, telefoon en sociale media te sturen, tenzij u ons hierom hebt gevraagd.

Tenzij toestemming is vereist als wettelijke basis, waarvoor ook een opt-in vereist is, heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van product- en dienstinformatie en marketingberichten door simpelweg een vakje aan te vinken of op een knop of link te klikken, of door uw voorkeuren te wijzigen in uw accountinstellingen, al naar gelang van toepassing.

Natuurlijk kunt u ons op dezelfde manier instrueren om te stoppen met het versturen van product- en dienstinformatie en marketingboodschappen op elk gewenst moment daarna. Als het ons is toegestaan om marketinginformatie naar u toe te sturen, kunt u zich te allen tijde afmelden (zonder kosten voor e-mailcommunicatie, met uitzondering van de kosten voor de overdracht van gegevens). Als u niet langer wilt dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, klik hier om uw voorkeuren op uw account bij te werken of neem contact met ons op per e-mail via unsubscribe-nl@farnell.com (laat ons weten welk type marketing u niet langer wenst te ontvangen) of per telefoon 00 31 30 241 73 73 (er kunnen kosten in rekening worden gebracht - raadpleeg uw telecomprovider voor meer informatie).

Als u ons opdracht geeft om te stoppen met het verzenden van product- en dienstinformatie en marketingberichten, kan het enige tijd duren voordat al onze systemen en toepassingen zijn bijgewerkt, zodat u nog steeds berichten van ons krijgt terwijl wij uw opdracht volledig verwerken.

Houd er rekening mee dat als u ons opdraagt om te stoppen met het verzenden van marketingberichten, onze andere communicatie met u, zoals orderconformaties, orderupdates, verzendberichten of betalingsverzoeken, niet zal stoppen.

XII. Andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Onze privacyverklaring en ons privacybeleid zijn alleen van toepassing op deze website, dus wanneer u naar andere websites gaat via een link, dient u de privacyverklaring op die websites te controleren.

Van tijd tot tijd kunnen wij u de mogelijkheid bieden om via PayPal te handelen. Op dergelijke transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing, dat u kunt bekijken op www.paypal.com onder de link 'Privacy' aan de voet van hun webpagina.

XIII. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft veel rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan. Deze worden hieronder samengevat. Om een van deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen de rechtspersoon van Farnell die hieronder in Sectie XV. als verantwoordelijke voor de verwerking is aangegeven, of met de functionaris voor gegevensbescherming door een Farnell rechtspersoon, indien van toepassing.

1. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken of niet.

Als wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en om nadere informatie te verkrijgen over het doel van de verwerking; de categorieën van persoonsgegevens in kwestie; wie anders buiten Farnell de gegevens zou kunnen hebben ontvangen, met inbegrip van ontvangers in derde landen; alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien u deze niet rechtstreeks aan ons hebt verstrekt; de beoogde periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen. U kunt ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

2. Recht op corrigeren van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om de registratie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, aan te passen (corrigeren) indien deze geheel of gedeeltelijk onjuist zijn.

3. Recht op wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om wissing (verwijdering) van uw persoonsgegevens te verlangen. Er kunnen echter redenen en juridische redenen zijn om uw persoonsgegevens ondanks uw verzoek te bewaren, bijvoorbeeld als u nog steeds een zakelijke relatie met ons hebt en wij de gegevens nodig hebben om bestellingen of andere contractuele verplichtingen uit te voeren, of als het wissen van de gegevens wordt voorkomen of als wij een lopende klacht behandelen. Als we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken, vertellen we u waarom we dit moeten doen wanneer we op uw verzoek reageren.

4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie en omstandigheden. Ondanks uw bezwaar kunnen er echter redenen en juridische gronden zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw aanvraag weigeren, zullen wij u informatie verstrekken over de redenen waarom wij uw aanvraag hebben geweigerd.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden gebruiken, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor eventuele profilering van uw persoonsgegevens die verband houden met direct marketing.

5. Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken kunt beperken. Het recht om de verwerking te beperken kan in het bijzonder worden uitgeoefend als u problemen hebt met de inhoud van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben of hoe deze worden verwerkt, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben betwist en wij de juistheid van de gegevens controleren, kan de verwerking worden beperkt voor de duur van de verificatie.

6. Recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken

Indien de toestemming de wettelijke basis vormt voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming wordt echter meestal alleen voor de toekomst van kracht. Elke verwerking van persoonsgegevens in het verleden die rechtmatig gebaseerd was op toestemming kan onderworpen zijn aan andere bepalingen of verplichtingen die verdere verwerking van de persoonsgegevens vereisen en legitimeren.

7. Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om ons te verzoeken de door u verstrekte persoonsgegevens te verplaatsen, over te dragen of te kopiëren, zodat u de persoonsgegevens in een andere dienst of bij een andere aanbieder kunt gebruiken. U kunt vragen om een kopie van de persoonsgegevens in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zodat u deze voor verder persoonlijk gebruik kunt opslaan. U kunt ons ook vragen om het rechtstreeks door te sturen naar een andere organisatie.

Het recht op gegevensportabiliteit kan echter aan beperkingen onderhevig zijn in verband met de technische haalbaarheid van een overdracht. Het recht op gegevensportabiliteit schept voor ons geen verplichting om verwerkingssystemen in te voeren of te onderhouden die technisch compatibel zijn met die van andere organisaties.

8. Recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct en rechtmatig hebben behandeld of als u van mening bent dat wij uw verzoeken niet naar behoren hebben behandeld.

De relevante Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waar de klacht moet worden ingediend, is de autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land, of bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons bevoegd is. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Nederland
of
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
België

Wanneer u een klacht heeft ingediend, informeert de Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming u over de voortgang en de uitkomst van de klacht.

XIV. Hoe kunt u contact met ons opnemen over gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons Data Protection Team: DPO@farnell.com.

Sommige van de juridische entiteiten van Farnellhebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien van toepassing, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die door de respectieve Farnellrechtspersonen zijn opgegeven.

XV. De voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Tenzij anders aangegeven, is Farnell het bedrijf dat deze website beheert de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het bepaalt de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming en de vereisten van dit beleid.

XVI. Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Dit beleid kan worden gewijzigd volgens de vastgestelde procedure voor wijziging van beleid en kennisgeving van wijzigingen.

Bijlage A: Woordenlijst en definities

Aansprakelijkheidsbeginsel
betekent dat de voor de verwerking verantwoordelijken verantwoordelijk zijn voor, en kunnen aantonen dat de AVG wordt nageleefd, hetgeen betekent dat de voor de verwerking verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen neemt om ervoor te zorgen en te kunnen aantonen dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd, en die maatregelen zo nodig herziet en bijwerkt.
Voor de verwerking verantwoordelijke
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan in het recht van de Unie of de lidstaten worden vastgesteld.
Beleid voor gegevensbescherming
betekent dit EMEA-beleid inzake gegevensbescherming.
Overeenkomst inzake gegevensverwerking
betekent een overeenkomst die deel uitmaakt van de raamovereenkomst tussen een voor de verwerking verantwoordelijke en een verwerker om de overeenkomst van de partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens weer te geven, in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Effectbeoordeling gegevensbescherming
betekent het proces om de bijzondere waarschijnlijkheid en ernst van het grote risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beoordelen, rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de bronnen van het risico; een effectbeoordeling moet met name de maatregelen, waarborgen en mechanismen omvatten die worden overwogen om dat risico te beperken, de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en aan te tonen dat de AVG wordt nageleefd.
Betrokkene
betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
AVG
betekent de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming, zijnde Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Internationale organisatie
betekent een organisatie en haar ondergeschikte organen naar internationaal publiekrecht of elke andere instelling die is opgericht bij of op basis van een overeenkomst tussen twee of meer landen.
Persoonsgegevens
betekent alle informatie met betrekking tot (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare juridische entiteit (wanneer dergelijke informatie op soortgelijke wijze wordt beschermd als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie krachtens de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming).
Inbreuk in verband met persoonsgegevens
betekent een inbreuk op de veiligheidg die resulteert in de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot verstrekte, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Verwerking
betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen.
Verwerker
betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Profileren
betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de bewegingen te analyseren of te voorspellen.
Pseudonimisering
betekent de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.
Ontvanger
betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan een derde partij. Overheidsinstanties die overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties geschiedt met inachtneming van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
Bijzondere categorieën persoonsgegevens
betekent persoonsgegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, of vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens ter unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
Derde partij
betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023